Author:
• Monday, March 28th, 2011

_êeú Ròfäûe ùMû_ aäKþ @«MðZ 29ùMûUò Mâûc_õPûdZ c¤ùe Geaw Mâûc_õPûdZ @^ýZcö Gjûe _âûKéZòK ùgûbûeûRò Z[û _eòùag icÉuê c^ cêMÛ Keò[ûGö Gjûe ^ûcKeY GK Gý÷ZòjûiòK MÌeê C¡éZ Keû~ûA@Qòö _ò_òfò ùKûYûKð ~òaû aûUùe  ùaMê^ò@û aRûeeê 1Kò.cò. ìeßùe Geaw Mâûc_õPûdZ _ùW ö Geaw Mâûc _õPûdZUò ^òcû_Wû ^òaðûP^cŠkúe ùgh iúcûùe Gaõ ùMû_ aäK Vûeê cûZâ 3Kò.cò. ìeZßùe @aiÚòZ ö Gjò Mâûc_õPûdZUòKê ^òcðk _õPûdZ bûùa eûÁâ_Zò _êeÄûe còkòQòö IWÿògû ieKûeue @]ô^òdc @^êiûùe 1977 ciòjûùe Geaw Mâûc_õPûdZ GK ÊZª Mâûc_õPûdZùe _eòMYòZ ùjûA[ôfûö